042-29 23 90 info@liisa.se

FUNKTION & DESIGN I ETT

Upptäck vad våra mattor kan göra för Er interiör!

Våra entrémattor hjälper till att stoppa smuts och väta från att föras in i trapphusen eller lokalerna. Mattorna minskar städinsatserna och golvslitaget samt håller lokalerna renare längre vilket väder dagen än bjuder på. Vår tvätt- och bytesservice ser till att du alltid har snygga mattor med bra upptagningsförmåga som välkomnar, ombonar och skapar intryck.

Sätt ert namn eller logotype på mattan  eller satsa på en smakfull design!

En designad logomatta skapar ett bra första intryck och stärker företagets profil. Kombinationen att få en ren och snygg entré samtidigt som ni effektivt skyltar med er logo eller budskap är ur reklamsynpunkt optimalt. Detaljnivån och färåtergivningen i mattan är av högsta kvalitét och även små detaljer lyfts fram. Det är bara fantasin som sätter gränserna för hur just er matta kan se ut.

Få ett kostnadsförslag inom 24 timmar!

 Allmänna villkor

 1. Hyresobjekten förblir leverantörens egendom.
 1. Leverantören förpliktigar sig att enligt avtal, i den mån leverantörens personal lämnas tillträde till Hyresobjekten, vid ordinarie servicetillfälle utföra föreskriven service. Leverantören äger rätt att göra förändringar av leveransdag.
 1. De förhyrda artiklarna får endast tvättas och rengöras av leverantören, eller av detta företag utsedd underleverantör. Hyresobjekten får inte utan leverantörens medgivande flyttas från ursprungsstället.
 1. Hyrestagaren är från och med leveransdagen skyldig att hålla försäkring mot brand, stöld och risk. Förkomna eller skadade objekt ersätts av kunden. Ersättning ska utgå med belopp enligt gällande ersättningsprislista.
 1. Vid löpande avtal gäller, om inget annat avtalats, tolv (12) månaders uppsägningstid räknat från nästkommande bytesdag. Vid särskild avtalstid, övergår avtalet till löpande avtal efter avtalstidens utgång. Uppsägning ska ske skriftligen.
 1. Leverantören äger rätt att justera sina priser under avtalstiden med hänsyn till sina ökade kostnader. Förändringar av priset meddelas senast 4 veckor innan detta verkställs.
 1. Ändringar av Hyresobjektens specifikation med hänvisning till detta avtal godkännes genom betalning av nästkommande faktura innehållande ändringen. Ändring av avtalets omfattning regleras först på kommande faktura.
 1. Leverantören äger rätt att vid varje tidpunkt överlåta sin del av abonnemanget.
 1. Leverantören ansvarar inte för hinder i abonnemanget som beror på force majeur, fackliga stridsåtgärder eller andra omständigheter utom leverantörens kontroll. Hyrestagaren äger ej rätt att fram ställa krav ersättning eller andra anspråk mot leverantören i anledning av här avsedda fel eller hinder.
 1. Leverantören är inte ansvarig för skada eller dröjsmål som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, lockout, bojkott eller annan liknande omständighet vare sig leverantören själv är part i målet eller föremål för sådan åtgärd, eller ej.

 

Övriga villkor

 • Avtalstid för logomattor är 36 månader.
 • Betalningsvillkor 10 dagar netto.
 • Samtlga priser är exkl. mervärdesskatt.
 • Debitering sker kvartalsvis i förskott om inte annat anges.
 • Vid utebliven betalning tillkommer dröjsmålsränta med två (2) procentenheter på förfallet belopp per påbörjad månad samt avgift för betalningspåminnelse och inkassokostnader.